DRAUDZES PADOME, VALDE UN REVĪZIJAS KOMISIJA

Draudzes padomes funkcijas un pienākumi:

 • rūpēties, lai draudzē notiktu dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu;
 • apspriest un izlemt draudzes dzīves jautājumus;
 • ierosināt un apspriest LELB dzīves jautājumus;
 • ievēlēt draudzes mācītāju;
 • noteikt draudzes mācītājam algu un organizēt draudzes mācītāja ievešanu amatā;
 • rūpēties par draudzes diakonijas un misijas darbu, mūzikas dzīvi, bērnu un jauniešu darbu, citām nozarēm;
 • rūpēties, lai draudzes darbība atbilstu LELB mērķiem un uzdevumiem;
 • pārvaldīt un apsaimniekot draudzes nekustamo īpašumu;
 • noteikt ikgadējos ziedojumus un ziedojumus īpašām vajadzībām draudzei;
 • iecelt un atlaist draudzes nozaru vadītājus;
 • iecelt un atlaist Baznīcas mūziķus un noteikt viņu atalgojumu;
 • izvērtēt valdes locekļu darbību un vajadzības gadījumā iesniegt sūdzību iecirkņa prāvestam;
 • ievēlēt draudzes delegātu/-us iecirkņa sapulcei, diecēzes sapulcei, Latvijas Sinodei.

Valdes funkcijas un pienākumi:

 • ar savu darbību sekmēt draudzes garīgo aprūpi;
 • izpildīt draudzes padomes lēmumus; saskaņā ar draudzes padomes lēmumiem draudzes vārdā slēgt visa veida līgumus un darījumus, reprezentēt draudzi, pārstāvēt draudzi administratīvās un tiesu sēdēs, izsniegt pilnvaras;
 • nodrošināt mācītāja atalgošanu;
 • veidot un uzturēt LELB un draudzes locekļu sarakstus un metrikas;
 • pieņemt darbā vai aicināt kalpošanā draudzes darbiniekus;
 • atlaist no darba vai kalpošanas draudzes darbiniekus;
 • sastādīt draudzes budžetu, gada pārskatus un projektus;
 • administrē draudzes finanses;
 • atļaut izmantot baznīcu un citas draudzes ēkas citu personu organizētiem pasākumiem, kas atbilst LELB mērķiem;
 • draudzes vārdā veikt saraksti;
 • uzturēt draudzes arhīvu, pārvaldīt visus draudzes dokumentus;
 • pēc vajadzības sasaukt draudzes sapulci.

Revīzijas komisijas uzdevums ir veikt draudzes mantas, finanšu un saimnieciski ekonomiskās darbības pārbaudi.