SVĒTAIS VAKARĒDIENS

     Par Svēto Vakarēdienu Dr. Mārtiņš Luters „Lielajā Katehismā” saka sekojošo: „Svētais Vakarēdiens ir Kunga Kristus patiesa miesa un asinis maizē un vīnā, ko ēst un dzert mums, kristiešiem, ar Kristus vārdiem ir pavēlēts. Tā nu Svētais Vakarēdiens patiesi ir saucams par barību dvēselei, jo tas baro un stiprina jauno cilvēku. Lai gan caur Kristību piedzimstam no jauna, tomēr cilvēkam ir un paliek arī vecā daba – miesa un asinis -, kurā ir tik daudz grūtību un kārdinājumu no velna un pasaules, ka bieži nogurstam un kļūstam nespēcīgi, dažreiz arī klūpam. Tādēļ arī mums ir dotas šīs ganības un barība, lai ticība gūtu atspirdzinājumu un stiprinājumu, ka tā šādā cīņā nepagurs, bet kļūs arvien stiprāka”.

     LELB atzīst un māca, ka Svētais Vakarēdiens ir patiesa Kristus Miesa un Kristus Asinis. Saņemot Svēto Vakarēdienu mēs saņemam Kunga Miesu un Kunga Asinis, kā to Svētie Raksti apliecina Jņ 6:53-57 “Bet Jēzus tiem sacīja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla Miesu un nedzerat Viņa Asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda Manu Miesu un dzer Manas Asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā.
Jo Mana Miesa ir patiess ēdiens un Manas Asinis ir patiess dzēriens. Kas Manu Miesu bauda un Manas Asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā. Itin kā Mani sūtījis dzīvais Tēvs, un Es esmu dzīvs Tēvā, tāpat arī tas, kas Mani bauda, būs dzīvs Manī.

     Svēto Vakarēdienu var baudīt visi kristīti un iesvētīti LELB draudzes locekļi (kā arī kristīti un iesvētīti draudzes locekļi no partnerbaznīcām, ar kurām LELB ir altāra kopība), kas tic un apliecina savu ticību saskaņā ar Baznīcas Ticības Apliecībām (Apustuļu, Nīkajas, Atanāzija). Svēto Vakarēdienu var baudīt visi tie, kuri nav izslēgti no draudzes un Baznīcas un kuri nav kādā atklātā, nenožēlotā grēkā. No Svētā Vakarēdiena uz laiku līdz grēku nožēlošanai un grēksūdzei netiek pielaisti tie, kuri ir pastrādājuši tīšu slepkavību, nodarbojušies ar okultismu, buršanu, apmeklējuši burvjus vai zīlniekus, tie kuri pieļāvuši, mudinājuši vai veikuši abortu, kā arī tie, kas no sirds nav piedevuši savam tuvākajam.

    Svētajā Vakarēdienā piedalās tie, kas uz to gatavojušies, izsūdzējuši grēkus un dara to ar bijību sirdī. Svētā Vakarēdiena Sakramentā mēs saņemam grēku piedošanu un atjaunojam savu Dievbērnību. Baznīctēvi māca: “Tāpēc piedosim visiem un visu, lai sirdī nemājotu neviena aizvainojuma doma, kad mēs pieņemam Kunga Miesu un Asinis. Ja pieņemsim Svēto Vakarēdienu naidā pret tuvāko, pieņemsim to nevis lai glābtos, bet tiktu sodīti. Lai ikviens dodoties pie Tā Kunga Biķera sevi pārbauda.
Ticīgais, kurš ir varējis, bet gadu nav piedalījies Svētā Vakarēdiena saņemšanā jebkurā no LELB draudzēm vai partnerbaznīcām, uzskatāms, par tādu, kurš pats sevi ir izslēdzis no Baznīcas. Tādam, lai atgrieztos pie altāra kopības ir jāatjauno savs ticības solījums.