LAULĪBAS

  • Līgavainim un līgavai jābūt kristītiem un iesvētītiem ev. lut. draudzes locekļiem. Vismaz vienam no viņiem jābūt Ogres ev. lut. draudzes loceklim.
  • Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulātajiem pieder kādai citai tradicionālai Latvijas kristīgajai konfesijai (Romas katoļu, pareizticīgo, baptistu, vecticībnieku). Tādā gadījumā jāuzrāda attiecīgās draudzes piederības zīmes.
  • Laulību lieciniekiem, ja tie vēlas būt arī vedējpāris, jābūt kristīgi laulātiem.

Kristīga laulība ir divu kristiešu-vīrieša un sievietes likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē. Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana dievkalpojumā. Tā apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā un ir svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu. ‍Laulība ir Dieva iestādījums. Katram kristietim laulību pienākas slēgt baznīcā paredzētā kārtībā. Laulība ir mūža savienība. Stājoties laulībā jāapzinās, ka dotais solījums būs jāpilda “līdz nāve jūs šķirs”. Noslēgt laulību baznīcā nozīmē, ka jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, t.i., praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.

Kādi ir priekšnoteikumi, lai kristīgi noslēgtu laulību luteriskajā baznīcā?

Lai stātos kristīgā laulībā, Jums jābūt luteriskās baznīcas locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti, kā arī ir reģistrēti draudzē un nav no draudzes atskaitīti. ‍Abiem laulību kandidātiem jābūt brīviem, t.i., neprecētiem vai atraitņiem, kuri nav saistīti ar citu personu laulību solījumā (informāciju attiecībā uz šķirteņiem lasiet lapas apakšā). Līdzās noteiktajai baznīcas kārtībai jāievēro arī visas valsts likuma prasības.

Kā pieteikt laulību, ja atbilstu visām iepriekšminētajām prasībām?

Pastāstiet mācītājam par Jūsu nodomu laulāties un par vēlamo Jūsu laulību laiku. Noskaidrojiet, vai draudzē attiecībā uz laulībām ir noteikta kāda sagatavošanās kārtība. Savlaicīgi (vismaz mēnesi iepriekš) draudzes kancelejā saskaņojiet laulību laiku un iesniedziet nepieciešamos dokumentus:

  • Aizpildiet un iesniedziet pieteikuma veidlapu;
  • Veidlapai pievienojiet kvīti par valsts nodevas nomaksu (oriģinālu) un atraitņiem- mirušā dzīvesbiedra miršanas apliecību, šķirteņiem- tiesas sprieduma norakstu;
  • Dokumentus iesniedzot, lūdzam uzrādīt pases (pasēm jābūt derīgām vēl vismaz 1 mēn. pēc laulību noslēgšanas).

Ko darīt, ja neesmu kristīts un/vai iesvētīts, bet vēlos stāties kristīgā laulībā?

Šādā gadījumā Jums jāapmeklē katehēzes kurss un dievkalpojumi. Katehēzes kursa laikā jūs iepazīsieties ar ticības mācības pamatiem, piedalīsieties dievkalpojumos. Kad būsiet iepazinušies ar ticības mācību un baznīcas dzīvi, Jums jāapstiprina mācītājam, ka tā ir Jūsu brīva izvēle – apliecināt savu ticību un tapt kristītiem un/vai iesvētītiem un līdz ar to uzņemtiem draudzē. (Nav pieļaujams, ja kāds netieši tiktu spiests nepatiesi apliecināt savu ticību un dot solījumu dzīvot kristīgu dzīvi tikai tāpēc, ka vēlas laulāties baznīcā). Tie, kuri nav kristīti, saņem kristību un iesvētību. Tie, kuri ir kristīti bērnībā, tiek iesvētīti. Vienlaicīgi notiek šo cilvēku uzņemšana draudzē.

Ko darīt, ja esmu gan kristīts, gan iesvētīts, bet nepiederu nevienai draudzei?

Runājiet ar mācītāju. Mācītājs noteiks kārtību, kā atjaunot piederību baznīcai un tikt uzņemtam draudzē. Jābūt gatavam no jauna apstiprināt kristībā (iesvētībā) dotos solījumus- dzīvot kristīgu dzīvi, palikt draudzes piederībā.

Vai iespējams tikt laulātiem luteriskajā baznīcā, ja līgava vai līgavainis pieder citai kristīgai konfesijai?

Jā, ir iespējams. Tomēr jāievēro, ka citai konfesijai piederīgiem jābūt izpildījušiem minimumu, ko attiecīgā baznīca prasa no saviem draudzes locekļiem. Šajā gadījumā Jūsu starpā jābūt skaidrībai par to, kā kopīgi praktizēsiet savu kristīgo dzīvi, ja katrs piederat savai konfesijai. Romas Katoļu baznīcas kārtība neatļauj saviem locekļiem laulāties pēc citu konfesiju kārtības, kas ir nozīmīgs šķērslis gadījumā, ja luterānis vēlas laulāties ar katoli.

Vai iespējams laulāties baznīcā, kuras draudzes locekļi mēs neesam (esam citas luteriskās draudzes locekļi)?

Ir ierasts, ka draudzes locekļi laulības, bērnu kristības, bēres u.c. notikumus svin savā draudzē. Laulības ir ne tikai privāts notikums- tas ir gan ģimenes, gan arī visas draudzes notikums. Tādēļ ļoti ieteicams laulības slēgt savas draudzes vidū. Iemesli, kādēļ laulību slēgšanai mēdz izvēlēties citas draudzes baznīcu, varētu būt, piemēram, īpaša savas dzimtas vēsturiska saistība ar kādu konkrētu baznīcu. Kā neatbilstošs iemesls būtu minams principiālas domstarpības ar savu mācītāju par Jūsu paredzētajām laulībām, un Jūs nevis meklējat veidus kā šīs domstarpības atrisināt, bet gan gribat atrast kādu draudzi, kur šādu problēmu nebūtu, tādēļ vispirms strīdīgie jautājumi būtu pārrunājami ar Jūsu draudzes mācītāju. Ja Jūs lūgsiet savu mācītāju salaulāt Jūs citā baznīcā, tad, visdrīzāk, ja vien mācītājam būs tādas iespējas, viņš tam labprāt piekritīs. Ja laulību rituāls tomēr būs jānotur citas draudzes mācītājam, Jums savas draudzes mācītājam jālūdz apliecinājums, kurā minēts, ka esat konkrētas draudzes locekļi, ka mācītājs Jūsu laulību jautājumu ir pārrunājis un piekrīt, ka stājaties laulībā un, ka viņam nav iebildumu laulību notikšanai citas draudzes baznīcā.

Ko darīt, ja esmu šķīries un vēlos stāties jaunā kristīgā laulībā?

Katrā gadījumā runājiet ar mācītāju. Jauna laulība netiks liegta, ja Jums ir nozīmīgi iemesli, kādēļ iepriekšējo laulību nevarat atjaunot (piemēram, iepriekšējais dzīvesbiedrs ir Jūs atstājis un nodibinājis citu ģimeni).

Kādos Baznīcas Gada laikos laulības nebūtu plānojamas?
Laulības luteriskajā baznīcā parasti nenotur Lielā Gavēņa laikā- no Pelnu Dienas līdz Lieldienām.