30.11.2017. mācītāja Mārtiņa Kalēja sprediķis (Mat.ev. 20:1-16)

https://soundcloud.com/ogres-eva-liski-luterisk-bazn-ca/30112017-macitaja-martina-kaleja-spredikis-matev-201-16

Dalīties ar izlasīto informāciju